Over 150 Years of Service to the Furniture Industry

 

Design standards wedding restaurant beautiful - luxurious


Posted By shinhinichan, 5/29/2020

Login to Reply to this Topic

Tiêu chu?n thi?t k? cho m?t nhà hàng ti?c cu?i d?p và sang tr?ng là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t d?nh d?n s? thành công c?a kinh doanh nhà hàng ti?c cu?i. Do dó, các nhà d?u tu c?n t?p trung vào thi?t k? d? thu hút m?t lu?ng l?n khách hàng.

1. Yêu c?u v? phòng ti?c nhà hàng
 
M?t trong nh?ng tiêu chu?n d?u tiên trong nhà hàng ti?c cu?i, là phòng ti?c, b?i vì dây du?c coi là b? m?t c?a nhà hàng.

Ngoài s? sang tr?ng và tinh t?, phòng ti?c còn ph?i dáp ?ng yêu c?u v? s? lu?ng khách hàng.

H?i tru?ng nhà hàng dúng là khi dáp ?ng d? ch? ng?i cho khách và kho?ng cách gi?a các bàn ph?i d? r?ng, thoáng mát và thu?n ti?n cho khách di chuy?n cung nhu x?p hàng cho nhân viên.

Ngoài ti?n s?nh, sân kh?u cung là khu v?c b?n c?n quan tâm. S? h?u m?t sân kh?u d?p, giúp b?n thu hút s? chú ý c?a m?i ngu?i, t?o ?n tu?ng khó quên trong ngày l? này.

M?t bí m?t thu?ng du?c áp d?ng trong các nhà hàng ti?c cu?i là thi?t k? sân kh?u cao hon, d? t?o di?u ki?n cho m?i ngu?i theo dõi s? ki?n.

2. Yêu c?u v? ki?n ??trúc n?i th?t

Nhà hàng ti?c cu?i là m?t d?a di?m quan tr?ng cho các c?p v? ch?ng. Do dó, thi?t k? ph?i t?o ra s? g?n gui, ?m cúng nhung v?n toát lên s? sang tr?ng và tinh t?.

Hon n?a, trang trí dám cu?i chuyên nghi?p cung nâng cao hình ?nh và thuong hi?u c?a nhà t? ch?c, dây là m?t kênh truy?n thông c?c k? hi?u qu?.

Thông thu?ng, bàn du?c s? d?ng trong nhà hàng ti?c cu?i là bàn tròn, tránh các chi ti?t góc nh?n gây nguy hi?m cho ngu?i ng?i. Ngoài ra, gh? có d?m m?m, t?o s? tho?i mái, d?c bi?t nên ch?n ch?t li?u có simili d? d? v? sinh và v? sinh.

Khi thi?t k? nhà hàng ti?c cu?i, b?n nên nh?t quán v? ki?u dáng, màu s?c n?i th?t sao cho hài hòa, d?p m?t.

3. Yêu c?u v? s? riêng tu và b?o m?t
 
N?i th?t nhà hàng du?c thi?t k? khéo léo và t? m?. Ngu?n ?nh:

Tiêu chu?n thi?t k? nhà hàng ti?c cu?i c?a Internet ngày nay t?p trung vào s? riêng tu và riêng tu v?i h? th?ng h?p th? âm thanh và cách âm hi?n d?i.

Ð? d?m b?o r?ng t? ch?c không b? ?nh hu?ng b?i ti?ng ?n bên ngoài, cung nhu âm thanh bên trong không ?nh hu?ng d?n môi tru?ng xung quanh.

B?i vì nhà hàng có th? t? ch?c nhi?u s? ki?n cùng m?t lúc.

Do dó, d? có m?t nhà hàng ti?c cu?i chu?n và chuyên nghi?p, b?n c?n chú ý d?u tu vào h? th?ng âm thanh d? làm cho b?a ti?c ?m cúng và riêng tu.

Ngoài ra, nhà hàng c?n b? trí nhân viên l? tân d? hu?ng d?n khách hàng d?n dúng s?nh, tránh tru?ng h?p b?a b?n và di nh?m b?a ti?c.

4. Yêu c?u v? âm thanh và ánh sáng

Âm thanh và ánh sáng là m?t y?u t? quan tr?ng không th? thi?u d? s? h?u m?t mô hình nhà hàng tiêu chu?n.

Ð? giúp b?a ti?c di?n ra t?t d?p, nhà hàng c?a b?n c?n thi?t k? m?t h? th?ng âm thanh và ánh sáng hài hòa và th?ng nh?t. Bên trong:

• Ánh sáng c?n du?c cung c?p cho m?i góc, làm cho không gian r?ng rãi hon và son không gian nhi?u hon LINH LINH, ROMANTIC.

• Ch?t lu?ng âm thanh t?t, không gây ra ti?ng vang, ti?ng vang, ?nh hu?ng d?n không khí c?a b?a ti?c, cung nhu cu?c trò chuy?n c?a khách.
 
5. Yêu c?u phong th?y

Ngày nay, phong th?y ngày càng du?c chú tr?ng trong kinh doanh, xây d?ng, thi?t k?, nhà hàng ti?c cu?i cung không ngo?i l?.

Ð?u tiên, b?n c?n ch?n m?t d?a di?m thi?t k? nhà hàng phù h?p, theo dó, m?t v? trí d?p, dân cu dông dúc, giao thông thu?n ti?n, tr?ng tâm c?a nhóm khách hàng m?c tiêu.

Cung theo phong th?y, nhà hàng ti?c cu?i thu?ng cao kho?ng 2,8 - 3 m, giúp d?m b?o tính th?m m? và t?t v? m?t tài l?c. Màu s?c n?i th?t ph?i tuoi sáng, giúp tang không khí c?a nhà hàng.

Trong vi?c thi?t k? m?t nhà hàng ti?c cu?i, các hu?ng phong th?y thích h?p, thu?n l?i n?m ? phía Ðông và Nam.

Hy v?ng, v?i các tiêu chu?n thi?t k? trên, nhà hàng ti?c cu?i s? giúp b?n có nh?ng ý tu?ng thi?t k? d?c dáo và m?i m?, mang l?i cho b?n nhi?u l?i nhu?n hon trong tuong lai.


Replies

Login to Reply to this Topic